INTERNET

http://agathonet.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Lep%C5%A1%C3%AD%20TV%20Nov%C3%A1%20dimenze%20sledov%C3%A1n%C3%AD%20online%20televize_v1.0.65_apkpure.com.apk

Internet je kybernetický priestor, virtuálna realita, ktorú tvorí celosvetový verejne dostupný systém navzájom prepojených počítačových sietí serverov. Je to súčasne prostriedok, vďaka ktorému dokáţu počítače po celom svete vzájomne komunikovať. Je vytvorený tisícami malých komerčných, akademických, vnútroštátnych a vládnych sietí. Toto prepojenie zabezpečujú rôzne systémy. Dáta sú medzi počítačmi prenášané prostredníctvom káblových rozvodov alebo bezdrôtovej a mobilnej technológie. Neodmysliteľnou súčasťou kaţdej počítačovej siete je server. Internet sa skladá približne zo 75 miliónov serverov, ktoré ponúkajú rôzne sluţby. Internet denne využívajú milióny ľudí a keďže internet nemá ústrednú správu alebo jedného prevádzkovateľa je preto potrebná z hľadiska efektívneho fungovania určitá centrálna činnosť, ku ktorej patrí dozor nad prideľovaním IP adries a doménových mien. Túto činnosť zabezpečuje organizácia IANA (Internet Assignet Numbers Authority), ktorú v súčasnosti riadi nezisková organizácia ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.).

powered by WordPress Multibox Plugin v5.0.1

Do 15. augusta 2010 IANA zaregistrovala vyše 120 miliónov domén. Najznámejším z internetových protokolov na úrovni sieťovej vrstvy je IP (Internet Protocol), ktorý zabezpečuje základné služby na prenos paketov pre všetky siete TCP/IP a implementuje systém logických adries nazývaných IP adresy. ARP (Adress Resolution Protocol) následne umožňuje protokolu IP dekódovať fyzickú adresu (napr.: www.christnet.sk), ktorá náleží danej IP adrese (195.28.95.41). Na základe tohto pravidla môţe spomínaná organizácia IANA prideľovať fyzické adresy daným IP adresám. Ekvivalentom fyzickej adresy môţe byť Internetová adresa URL (Uniform Resource Locator), ktorá označuje adresy (smerníky) internetových zdrojov.

About the Author