Úvod k Evangeliu podle Matouše

angel-storiesa9Evangelium podle Matouše

Matoušovo evangelium je v pořadí první kniha Nového zákona a autor chce svým spisem přesvědčit, že Ježíš Kristus je slíbený mesiáš. Evangelium má celkem 28. kapitol, bylo napsáno řecky a bylo sepsáno v syrském městě Antiochii kolem roku 80.

Autor evangelia

Autorem prvního evangelia je svatý Matouš, který pocházel z Kafarnaum a jeho původní zaměstnání bylo celník. Byl apoštolem a informace o kterých psal ve svém evangeliu získal přímo od Ježíše Krista. Jeho bratrem byl Jakub mladší, který patřil mezi 12 Ježíšových učedníků. Svatý Matouš byl žid se znalostí židovské tradice, znal podrobnosti ze života Ježíše a jako bývalý celník uměl i psát. Z evangelia je patrné, že Matouš opustil vše a s okamžitou poslušností následoval svého mistra. Dokázal se také odprostit od majetku, ke kterému mohl jako celník snadně přijít. Hlavním atributem evangelisty je člověk, protože své evangelium začíná lidským rodokmenem Ježíše Krista.

Adresáti evangelia

Evangelium bylo napsáno v prostředí křesťanů židovského původu, jimž bylo také především určeno. Spis zmiňuje židovské zvyky a názory, aniž by je vysvětlovalo a dokonce ani nepřekládá hebrejská slova. Žádné jiné evangelium nemá tolik citací ze Starého Zákona jako právě Matoušovo. Předpokládalo se, že všichni adresáti evangelia židovské náboženství a Starý Zákon dobře znají.

Poselství evangelia

Evangelium píše o životě Ježíše Krista: o jeho narození a dětství, o jeho křtu a pokušení, o jeho službě léčitele a hlasatele v Galileji, o jeho cestě do Jeruzaléma a nakonec o jeho ukřižování a zmrtvýchvstání. Apoštol Matouš dává veliký prostor Ježíšovu hlásání a vysvětlení jeho nauky. Evangelium obsahuje celkem 5 velkých Ježíšových řečí, které jsou pak zakončeny slovy: «když Ježíš skončil tyto řeči …» V daném počtu 5 můžeme vidět odkaz na pět knih Mojžíšových, které jsou základem Starého Zákona. Centrálním tématem Ježíšova hlásání je nebeské království, které přichází skrze Ježíše a přináší nastolení Boží vlády. Matoušovo evangelium je jediné, kde se nachází slovo církev (16,18 a 18,18). Ta tvoří pak pravý Boží lid, nový Izrael, jehož základem je víra v Božího Syna. Na závěr evangelia pak čteme o poslání apoštolů křtít ve jménu trojjediného Boha.

Osnova:

• 1 – 4: Ježíšovo narození a počátek jeho veřejné služby

• 5 – 7: promluva 1: kázání na hoře

• 8 – 9: Ježíš uzdravuje a zve do Božího království

• 10: promluva 2: Misijní vyslání Ježíšových učedníků

• 11 – 12: odmítnutí Ježíše lidmi

• 13: promluva 3: podobentví o Božím království

• 14 – 17: přijetí Ježíše jeho učedníky

• 18: promluva 4: o hříchu a odpuštění

• 19 – 23: Ježíš zve do království

• promluva 5: o přicházejícím soudu a konci světa

• 26 – 28: Ježíšovo zatčení, ukřižování a vzkříšení