Úvod k první knize Samuelově

První kniha Samuelova

 První kniha Samuelova patří mezi historické knihy Starého zákona. Popisuje období od skončení soudců až po smrt krále Saula (1075 – 1010 př. Kr.). Kniha pojednává o náboženských dějinách vyvoleného národa a to především o vztahu Hospodina k jeho vůdcům. Podstatná je pak poslušnost lidu vůči Bohu, která je základem Božího požehnání. V opačném případě dochází k tragédii, neboť člověk spoléhá sám na sebe. Kniha je pojmenována podle proroka Samuela, který patří společně s králem Saulem a Davidem k hlavním postavám. Mezi nejznámější příběhy patří Samuelovo dětství (kapitoly 1-3), pomazání Davida na krále (kapitola 16) a boj Davida s Goliášem (kapitola 17). Kniha je plná napětí, a události jsou popisovány přitažlivým vypravováním. Na příběhy popisované v první knize Samuelově následuje pak druhá kniha Samuelova.

Hlavní osoby

Samuel

            Samuel je soudce a prorok, který pomazal za krále Saula a Davida. Pocházel z kmene Levi a jeho rodiče se jmenovali Chana a Elkán. Chana marně očekávala potomka a chodila se modlit do Hospodinova chrámu. V touze po synovi učinila slib: “Hospodine zástupů, shlédneš-li na ponížení své otokyně a daruješ ji mužského potomka, daruji jej tobě Hospodine, na celý život; břitva se jeho hlavy nedotkne.”(1 Sam 1,11) Příslib, že se nebude stříhat je pak znamením nazírství, zasvěcení se Bohu. Hospodin ji vyslyšel a do roka se jí narodil syn Samuel (tzn. Bůh vyslyšel). Jako malého chlapce ho dovedla do svatyně v Silu a nechala ho v péči kněze Eliho. Když Samuel vyrostl, stal se soudcem a prorokem izraelského národa. Napomínal svůj lid, aby nesloužil cizím bohům a odstranil modly, aby za nevěru činil pokání a obrátil se srdcem k Hospodinu. Sám navštěvoval různá místa, kázal Tóru a usilovně se za svůj lid modlil. Po rozhovoru s Bohem přijal poslání vyhovět lidu a na Boží příkaz pomazal na krále Saula z Benjaminova kmene. Pak ho napomínal, neboť Saul nedbal na Hospodinovy příkazy. Toto zklamání bylo pak důvodem, že Samuel dostal za úkol pomazat za krále Davida z Judova kmene.

Saul

            Saul byl prvním izraelským králem a vládl svému národu celých 40 let (1050-1010 př.Kr.). Na krále byl pomazaný prorokem Samuelem, když se vydal hledat ztracené oslice svého otce. Jako král měl ve všem poslouchat Boha, a přitom vysvobodit Izrael od okolních nepřátel. Saul byl spravedlivý panovník a skvělý vojevůdce s požehnáním od Boha. Jeho osobnost se ale mění v okamžiku, kdy začne žárlit na rostoucí popularitu a úspěchy mladého Davida. Tato žárlivost se pak mění dokonce v nenávist a zatemní jeho myšlení a úsudek. Změna jeho chování je také způsobena neposlušností vůči Bohu, jak to třikrát zmiňuje první kniha Samuelova. Saul přinesl oběť Hospodinu bez proroka Samuela. Když zvítězil nad Amálekovci tak se Saul obohatil o nejlepší kusy ze skopců a skotu, přestože Hospodinův příkaz zněl, že má všechno vyhubit. Před závěrečnou bitvou se Saul radí z věštkyní, což bylo v Izraeli přísně zakázáno. První izraelský král Saul pak umírá při bitvě s Pelištejci na hoře Gilbóa, když ze strachu ze zajetí spáchá sebevraždu.

David

David byl druhým izraelským králem. Narodil se v Betlémě v Judsku jako osmý syn Jišaje, který pocházel z Judova rodu. Byl tajně pomazaný v Betlémě na krále prorokem Samuelem, když pásl ovce svého otce, neboť král Saul zklamal. Pastýř David byl jednak dobrým bojovníkem, ale také výborným zpěvákem a hráčem na harfu. Není proto divu, že si jej král Saul vzal k sobě na dvůr, aby utěšoval svým zpěvem jeho depresivní stavy. David se následně proslavuje v boji s pelištejským obrem Goliášem, kterého poráží díky své odvaze a důveře v Hospodina. Saul jej učinil z vděčnosti velitelem své armády a dal mu za ženu svou dceru Míkal. David zvítězil v mnoha bitvách a jeho popularita mezi lidmi rostla až do té míry, že král začal žárlit a pokoušel se jej zabít. Saulův syn jej na královu nevraživost upozornil, a tak David prchá do divočiny, kde se úspěšně skrývá. Zde nás může oslovit jedno z nejhlubších přátelství popisované v Bibli, přátelství mezi Davidem a Saulovým odvážným synem Jonatánem. Davidovo vyhnanství a útěk pak odhaluje další jeho nepřehlédnutelnou vlastnost – bázeň Boží. Přestože mohl Saula zabít neučinil tak, neboť byl král pomazaným Božím služebníkem. O nejdůležitějších událostech ze života krále Davida, mezi které patří také dobytí pevnosti Jebusitů a výstavba Davidova města v Jeruzálemě se dočteme následně v druhé knize Samuelově.

Osnova:

• 1 – 3: Samuelovo narození a dětství

• 4 – 7: Boj s Pelištejci o archu úmluvy

• 8 – 15: Samuel a král Saul, zavrhnutí Saula

• 16 – 31: Saul a David, pronásledování Davida, Saulova smrt