Úvod ke knize Tobijáš

Kniha Tobijáš

Kniha Tobijáš je starozákonní kniha, kterou katolická a pravoslavná církev řadí do biblického kánonu, ale reformované církve jej řadí mezi apokryfy. Na Tridentském koncilu 1546 bylo prohlášeno, že knihaTobijáš tvoří součást biblického kánonu katolické církve. Kniha vypráví příběh Tóbita, který byl při deportaci severních izraelských kmenů do Asýrie roku 721 před Kristem za vlády Šalmanesera V. odvlečen do Ninive. Král Sancherib nechává popravovat jeho krajany, avšakTóbit lpí na dodržování mojžíšského Zákona a zabité s nasazením vlastního života pohřbívá. Král mu za to zabavuje jeho majetek a posílá ho do exilu, a posléze je dokonce oslepen (ptačím trusem, který spadne do jeho oka). To vyvolává velké napětí mezi ním a jehomanželkou a Tóbit se modlí, aby zemřel.

Nemocný Tóbit posílá do Médie svého syna Tóbijáše, aby vyzvedl peníze, které tam svěřil příteli; na cestě jej provází jeho pes a anděl Rafael, jehož ovšemTóbijáš považuje za člověka. V Médii poznává Tóbijáš Sáru, dceru Réuelovu, které démon Asmodaj zabil již sedm manželů. Tóbijáš s pomocí anděla Rafaela Asmodaje přemůže a vezme si Sáru za ženu. Po svatbě se vrací Tóbijáš se svou ženou k otci, jehož uzdravuje podle Rafaelova návodu. Když se mu všakchce odvděčit, pozná konečně, že Rafael je anděl. Tóbijáš vzdává Bohu díky a předpovídá zánik Jeruzaléma roku 586 předKristem. Kniha končí zprávou o smrti Tóbijášových i Sářiných rodičů a zkázou Ninive. Kniha patří mezi historické knihy, a svou povahou se podobá židovské moudroslovné literatuře. Spis vyzdvihuje hodnotu modlitby, půstu, almužny a přímluvy andělů a mácelkem 14 kapitol.