Kniha proroka Jonáše

Kniha proroka Jonáše je prorocká kniha Starého zákona, která se řadí mezi 12 malých proroků a pojednává o spravedlnosti a milosrdenství Božím. Prorok Jonáš působil v severním království Izarele za dnů krále Jerobeáma II, 782 – 747 před našim letopočtem. Kniha je napsaná hebrejsky, má celkem 4 kapitoly a vypráví o proroku Jonášovi, který byl poslán Bohem, aby Ninivanům ohlásil záhubu. Jonáš před Bohem však utíká na moře, kde bouře donutí námořníky Jonáše hodit do moře. Tak Jonáše spolkne velká ryba, která jej po třech dnech vyvrhne opět na souš. Tentokrát Jonáš Božího hlasu uposlechne a vydává se do Ninive, aby tam hlásal Boží trest. Ninivané se pak nečekaně obrátí, Bůh si svůj trest rozmyslí a upustí od něj. To má za následek spor mezi Bohem a Jonášem o osud Ninivanů, neboť Jonáš nesouhlasí s Božím milosrdenstvím a změnou jeho jednou provždy vyhlášeného slova o trestu a záhubě. Jonáš si však uvědomuje, že Izrael ačkoli je Božím vyvoleným národem, tak Boží úmysl zachránit člověka se vztahuje na celý svět, dokonce i na asyrského nepřítele, který chce zahubit Izrael. Právě tato vůle Boží zachránit svět je důležitým poselstvím celé knihy.

V Jonášově příběhu se všechno odvíjí jinak, než by čtenář očekával: židovský Bohem povolaný prorok odmítá hlásat jeho zvěst, zatímco pohanští námořníci a obyvatelé Ninive okamžitě přijímají víru v Boha a kají se. Prorok Jonáš odmítá uposlechnout Boží příkaz, neboť chce, aby nepřátelský lid byl zničen. V případě že by se obyvatelé Ninive obrátili, tak pak budou zachráněni. Nakonec i Jonáš pochopí, že Bohu nemůže stale odporovat a tak plní jeho vůli.

Pro nás křesťany je Jonáš předobrazem Ježíše Krista: “Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země” (Mt 12,40).