Kniha Ester

Kniha Ester je starozákonní kniha, která píše o židovské dívce Ester, která se stala královnou v Perské říši a zachránila svůj lid od záhuby. Vypráví o spiknutí za vlády perského krále Achašveróše I. jehož cílem bylo úplné vyhlazení židovského národa. Kniha popisuje situaci Židů mimo jejich vlast a snaží se vyřešit otázku chování Židů vůči vrchnosti v cizím národě. Ačkoli kniha nikde nezmiňuje Hospodina, celý její děj provází víra v Boží péči o svůj lid, ať se nachází kdekoliv. Perský král Achašveróš I. pořádal velikou oslavu k výročí své vlády, kam sezval spoustu významných lidí. Hodně se hodovalo a pilo a král, značně opilý, poslal pro svou ženu, královnu, ať za ním přijde, aby všichni viděli, jakou mají krásnou královnu. Královna však odmítla přijít, a tak byla na králův rozkaz zbavena trůnu. Po čase král vyslal posly po celé své říši, aby mu přivedli kandidátky na novou královnu. Ester jejíž židovské jméno bylo Hadasa, byla krásná židovská dívka, kterou po smrti rodičů vychovával její bratranec Mordokaj. Žili spolu s ostatními deportovanými Židy v hlavním městě Persie. Poslové sebrali krásné ženy z celého království, mezi jinými i Ester. Král z ní byl unesen a ona se brzy stala královnou celé země. Protože izraelský národ žijící v Persii měl své vlastní zvyky a svého Boha, hrozilo mu vyhlazení, díky plánu ministra Hamana. Budoucnost celého židovského národa tak leží v rukou Ester, neboť pouze ona má přístup ke králi. Při hostině se tato královna přimluvila za svůj lid a požádala krále, aby jí a jejímu lidu, který má být povražděn a vyhuben, daroval život a tak se také stalo. Díky odvaze a víře této židovské dívky byl pak celý národ zachráněn. Kniha Ester má celkem 10 kapitol a vysvětluje původ židovského svátku Purim.