Úvod ke Skutkům apoštolů

Skutky Apoštolské

apostolsKniha Skutků je pátá kniha Nového Zákona a popisuje období od vzniku církve o letnicích až po Pavlův pobyt v římském vězení. Autorem knihy je svatý Lukáš, který byl milovaný přítel sv. Pavla. Spis je pokračováním Lukášova evangelia a popisuje šíření křesťanství v severním Středomoří, přes dnešní Sýrii, Turecko a Řecko až do Říma. Jde především o záznam apoštolského působení sv. Petra a Pavla, kteří hlásali Kristovo evangelium. Zvláštní pozornost je pak věnovaná Duchu Svatému, který stojí u zrodu a šíření církve i za hranicemi Izraele. Skutky Apoštolské jsou více než pouhou dějepisnou knihou, protože popisují plán záchrany světa jenž je postupně odhalován ve Starém zákoně a naplňuje se v osobě Ježíše Krista. Mezi hlavní události patří: nanebevstoupení Ježíšovo, naplnění Duchem Svatým o letnicích, Petrovo kázání, mučednictví sv. Štěpána, pronásledování církve, Obrácení Saulovo, první misijní cesta sv. Pavla, Jeruzalémský sněm, druhá misijní cesta sv. Pavla, třetí misijní cesta, Pavel v jeruzalémském vězení a v Římě.

Autor Skutků Apoštolských

Åâàíãåëèñò ËóêàAutorem Skutků Apoštolských je svatý Lukáš, který byl lékařem. Víme to díky tomu, že v jeho evangeliu jsou přesně popisovány nemoci. Byl dále pomocníkem a žákem apoštola Pavla, kterého doprovázel na jeho druhé misijní cestě. Byl s Pavlem ve Filipech, provázel ho také při cestě do Jeruzaléma a prožil s ním i plavbu a ztroskotání při cestě do Říma. Lukáš je jediným autorem novozákonních spisů, který není žid, ale řek s vynikajícím vzděláním. Evangelium a Skutky, které napsal, mají bohatou slovní zásobu a vynikající literární formu. Přestože o jeho životě máme málo informací, z jeho spisů je jasné, že to byl výborný historik a spisovatel. Z díla vyplývá, že autor je kultivovaný vzdělaný muž, který disponuje bohatou slovní zásobou a strukturovaným myšlením. Je mistrem slova, formální styl kombinuje s chápavým přístupem v příbězích o lidech. Lukáš vychází z historických skutečností, neboť zmiňuje krále, císaře i úředníky.

Osnova:  

• 1 – 7: Události v Jeruzalémě

nanebevstoupení Ježíše, seslání Ducha Svatého a mučednictví Štěpánovo

• 8 – 12: Činnost apoštola Petra v Samaří, Cesareji a v Antiochii

Působení apoštola Pavla

• 13 – 14: První misijní cesta

• 15 – 18: Druhá misijní cesta

• 19 – 21: Třetí misijní cesta

• 21 – 23: Pavlovo zatčení v Jeruzalémě

• 24 – 26: Soudní řízení v Cesareji

• 27 – 28: Cesta do Říma