Úvod ke knize Exodus

Kniha Exodus (23.-40. kapitola)

36489 002-4 BIBLE MAPKniha Exodus je druhá kniha Mojžíšova a vypráví o ústřední události židovských dějin o vyvedení Izraelitů z Egypta a o putování pouští na cestě do zaslíbené země. Jedná se zároveň o druhou knihu Tóry (to znamená v překladu zákon a patří tam 5 knih Mojžíšových) a Starého zákona. Kniha má celkem 40 kapitol a její název Exodus (původně pochází z řečtiny) znamená «vyjití». Tento spis se skládá ze dvou velkých částí. První z nich (kapitoly 1–18) je výpravná a pojednává o otroctví Izraelitů v Egyptě, o jejich vysvobození Hospodinem prostřednictvím Mojžíše a o první části putování pouští. Druhá část (kapitoly 19–40) se zabývá pobytem Izraele pod horou Sinaj a zákony, které tam Izrael obdržel. Vyprávění o událostech pod horou Sínaj obsahuje také známou epizodu o nevěře Izraelitů, kdy si pod vedením Áróna ulili zlaté tele a klaněli se mu jako svému Bohu. Po tomto porušení smlouvy Mojžíš rozbíjí desky zákona. Lid je potrestán, Mojžíš znovu vystupuje na horu, dostává nový opis zákona a smlouva mezi Bohem a Izraelem je obnovena. Exodus končí vyprávěním o vybudování přenosné svatyně podle Božích příkazů. Hlavní postavou knihy je Mojžíš, kterému se zjeví Hospodin, vyvede Izraelce z Egypta a vede lid při putování pouští. K důležitým událostem druhé části knihy jsou: Mojžíš na hoře Sínaj, směrnice pro vybavení svatyně (kap. 25-31), zrada lidu a obnovení smlouvy (kap. 32-34) a směrnice o bohoslužbě (kap. 35-40).

Mojžíš

MosesMojžíš (význam jeho jména je «z vody vytažený») je nejvýznamnější postava dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, starozákonní prorok, vykladač zákona, po kterém je pojmenovaných pět knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium, které jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil okolo 13. století př. n. l. a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem byl Árón a sestrou Mirjam. Podle knihy Exodus se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona zabít všechny malé židovské chlapce byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Na poušti se Mojžíšovi v hořícím keři zjevil Bůh, zjevil mu své jméno a poslal jej zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. K této události se váže vznik svátku Pesach. Poté faraon Izraelity propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelity s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Čtyřicet let putoval izraelský lid pouští a procházel různými zkouškami. Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh vyvolenému národu na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Mezi Boží příkazy bylo také vybudovat stan setkání, což byla podle Starého zákona přenosná svatyně hebrejského národa, předchůdce Jeruzalémského chrámu. Bylo to místo, kde se izraelský národ setkával se svým Bohem a uvnitř se nacházela také archa úmluvy.

Osnova:

• 1 – 18: Vyjití z Egypta

• 19 – 40: Putování pouští a hora Sínaj